حمام تاریخی روستای لکان – خمین – تیمره

 

حمام لکان

ستون های سنگی حمام تاریخی روستای لکان

? عکاس ؛ سعید مختاری