سنگ نگاره

 

سنگ نگاره ها کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جامانده از بشرند و کسانی که به مبانی هنر و تاریخ بشری عشق می ورزند

بوم سنگ نگاره تیمره

 

photo_2016-08-27_10-02-37

 

پژوهش گران سنگ نگاره

 شوق سرشار گردشگران و پژوهشگران در تیمره.

photo_2016-08-27_10-04-02

سنگ نگالره های تیمره خمین

خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی گام های خوبی جهت تعیین حریم و قلمرو سنگ نگاره های تیمره در دستور کار دارند که جای قدردانی دارد.

photo_2016-08-27_10-05-41

یکی از بهترین زیر ستاخت های توریسم منطقه ای، ملی و جهانی سنگ نگاره های تیمره هستند که کلیه عرصه های زیست بشر ، از عصر نخست یخبندان تا دوره ی اسلامی در آنها قابل رصد است.

بازدید خارجی ها از تیمره