آرشیو موضوعی: روستای مزرعه نو

قلعه های تاریخی خمین- ویرانه های قلعه مزرعه نو

قلعه مزرعه نو

 

قلعه های تاریخی خمین

? ویرانه های قلعه مزرعه نو

? عکاس ؛ سعید مختاری

 

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

811 views