آرشیو موضوعی: کندها

مینیاس شهبازیان، کدخدای روستای کنده ها در سال ۱۳۱۸

مینیاس شهبازیان

اقلیت های دینی خمین

? مینیاس شهبازیان، کدخدای روستای کنده ها در سال ۱۳۱۸ ش
?عکس از آرشیو محمد جواد مرادی نیا

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

581 views