آرشیو موضوعی: روستای شمس آباد

خانه ای ساده اما با صفا در روستای شمس آباد- تیمره

شمس آباد تیمره

خانه ای ساده اما با صفا در روستای شمس آباد

? عکاس ؛ فرناز رستمی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

652 views