آرشیو برچسب: نقی رجبی

بستنی فروشان خمین در جبهه ۱۳۶۵

photo_2017-01-07_09-22-52

بستنی فروشان خمین در جبهه، ۱۳۶۵
? ایستاده از راست ؛ حسین اصغری، نقی رجبی، علی اصغر خسروی، صفری، گودرزی، متولی، گلستانی
? نشسته ؛ حسن متولی، محمود بقایی
?عکس از امین اصغری

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

845 views